Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní www.provaping.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi Miroslav Černý
sídlo: Dr. E. Beneše 875, 277 11 Neratovice, Česká republika,
IČO: 71351451
DIČ: CZ7904261046 (plátce DPH)
fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 01.09.2005
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 713514511/5500
Telefonní kontakt: +420 737 522 132
E-mail: info@provaping.cz
jako prodávajícím 

a podnikatelem či právnickou osobou jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní. 

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní. Se spotřebiteli neobchodujeme.

1.5. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami pro velkoobchod seznámil. 

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Před prvním nákupem je nutno, aby se kupující zaregistroval do online systému. Registraci je možno provést vyplněním registračního formuláře. Registrace podléhá schválení prodávajícího. Po schválení registrace budou kupujícímu přiděleny přístupové informace pro vstup do systému.

2.2. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.3. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.

2.4. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

 

3. DODACÍ PODMÍNKY

3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

3.2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 pracovního dne od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupující zaplatí kupní cenu za zboží prodávajícímu bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky)

4.2. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

4.5. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK).

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím, zejména bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží delším 30 dnů. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu. V odstoupení je kupující povinen identifikovat objednávku.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává nebo v případě, že si prodávající zboží ponechává do svého prodeje.

5.3. Prodávající i Kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

5.4. Nastane-li situace popsaná shora v tomto čl. 5.3 Obchodních podmínek, je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodávky zboží, popř. navrhnout kupujícímu změnu ceny zboží nebo nákladů na přepravu. Pokud již kupující uhradil část nebo celou kupní cenu, je prodávající povinen převést tuto částku kupujícímu na jeho účet, a to v nekratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

6.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
6.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1. Prodávající neodpovídá za přímé, nepřímé nebo následné škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo poruchou zakoupeného zboží (náklady na montáž, demontáž, opravu, ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času, dopravu a další odvozené škody).

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.3. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Neratovicích dne 20.6.2017


Obchodní podmínky ke stažení:

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod platné od 20.6.2017

 

Zákaznický účet

Nákupní koš

Košík je prázdný

Najdete nás na Facebooku


Přidejte se k nám a buďte informovaní o novinkách.